Regulamin

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu zapewnimy Państwu pełne zadowolenie i komfort wypoczynku.

Regulamin obowiązujący w Ośrodku Wypoczynkowym NEPTUN

§1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Resztę należności za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Koszt pobytu nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

§2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.

§3. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Nie wymeldowanie się do godziny 10.00 skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania (od godz. 12-ej) oraz późniejszego wymeldowania (do godz.14-ej). Opcje takie są dodatkowo płatne i wymagają wcześniejszego ustalenia z właścicielem obiektu (min w przeddzień przyjazdu). Usługi ograniczona ilościowo.

§4. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-7.00.

§5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków. Należy niezwłoczne powiadamiać właścicieli o powstałych szkodach czy awariach. Kaucja jest oddawana przy wyjeździe, po sprawdzeniu domku.

§6. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§7. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu, świeczek, używania urządzeń typu grill elektryczny oraz smażenia ryb w domkach.
Domki posiadają ogrzewanie elektryczne. Stosowanie grzałek, termowentylatorów, grzejników elektrycznych dozwolone jest tylko za zgodą osoby zarządzającej obiektem po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego.
Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 500 zł.

§8. Nie odpowiadamy za przedmioty gości pozostawione w domkach oraz zaparkowane samochody i ich wyposażenie.

§9. Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Przewidziano jedno miejsce parkingowe na domek.

§10. Pobyt dodatkowej osoby tylko po uzgodnieniu warunków pobytu z właścicielem.

§11. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka. W zdawanym domku powinny być wyniesione śmieci oraz umyte naczynia.

§12. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych (rodziców lub opiekunów).

§13. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka.

Za nocowanie osoby niezgłoszonej pobierana będzie opłata w wysokości 300 zł/dobę.

§14. W ośrodku akceptujemy zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.

§15. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządców obiektu obiektu.

§16. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi/zarządcy ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zameldowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

§18. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

§19. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200,00 złotych.

§20. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.

§21. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów głównych na terenie ośrodka.

§22. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§23. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.domki-neptun.pl oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.

§24. Zabrania się zaśmiecania/zanieczyszczania ośrodka.

§25.  Opłata licznikowa - 1,80 zł za kW.

§26. Możliwość podłączenia pralki za dopłatą.

§27. W przypadku pozostawienia domku w stanie odbiegającym od przyjętego standardu (czystość, uszkodzenia itp.) właściciel ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty wynikające z kosztów serwisów, napraw itp.

 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram